VIE PRIVÉE

Wat doet dit privacybeleid?

Dit privacybeleid regelt de verwerking van je persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website en diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Charles Sept BV als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Luitenant Naeyaertplein 30, 2140 Antwerpen, geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0473.549.743, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door het gebruik van onze website en/of onze diensten, erken je dat je dit privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Hou er rekening mee dat we cookies of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve ons cookiebleid te lezen.

Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt op 12 april 2021.

Waarom verwerken we gegevens?

Wanneer je de website en/of diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. Als je er echter voor kiest om je te registreren via een social media account, worden deze gegevens verzameld via je social media-profiel. Wij raden je aan om het privacybeleid van je social media-serviceprovider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door je social media-serviceprovider worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van het inloggen via social media. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die je via de website verstrekt door aan providers van social media, tenzij je hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

  • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media.
  • Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij onze service kunnen verstrekken.
  • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij je voorafgaande toestemming vragen.
  • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
  • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van onze website of diensten.
  • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.
  • Als en wanneer je registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie delen we jullie gegevens?

Wij verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om onze service te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je onze website en/of service aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

 

Waar verwerken we jullie gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.. Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

 

Hoe verwerken we jullie gegevens?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om onze website en/of service geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij je persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via je profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@redmijnhuisdier.be, of door je profiel te verwijderen (indien van toepassing).

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als je een verzoek wil indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@redmijnhuisdier.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@redmijnhuisdier.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.